หน่วยวิจัย

ห้องปฏิบัติการวิจัยร่วมเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย (ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต) ฮิต: 1635
หน่วยวิจัยสมาร์ท-เมคาทรอนิกส์ (ผศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี) ฮิต: 1500
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีการบำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม (ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร) ฮิต: 1446
หน่วยวิจัยการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ (รศ.วนิดา รัตนมณี) ฮิต: 1618
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีสีเขียว (รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์) ฮิต: 2649
หน่วยวิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ (รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี) ฮิต: 1784
หน่วยวิจัยทางด้านเทคโนโลการบดผิว (รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ์) ฮิต: 1014
หน่วยวิจัยวัสดุนาโนเพื่องานวิศวกรรม : หน่วยวิจัยวัสดุ (รศ.ดร.เล็ก สีคง) ฮิต: 1066