ทีมวิจัย

ทีมวิจัยเทคโนโลยีไม้ยางพาราและการจัดการ (รศ.ดร.ธเนศ รัตนวิไล) ฮิต: 1899
ทีมวิจัยเทคโนโลยีและการจัดการทรัพยากรน้ำ และก๊าซเรือนกระจก (ผศ.ดร.จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์) ฮิต: 1753
ทีมวิจัย High-Performance Embedded Systems and Applications (รศ.ดร.ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์) ฮิต: 1469
ทีมวิจัย Sustainable Waste Management (รศ.ดร.ธนิยา เกาศล) ฮิต: 1810
ทีมวิจัย Business Logistics and Supply Chain Management (รศ.ดร.นิกร ศิริวงศ์ไพศาล) ฮิต: 1666
ทีมวิจัยวิศวกรรมศาสตร์ศึกษา (รศ.ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร) ฮิต: 1532
ทีมวิจัยการประมวลผลภาษามือและระบบหลายสื่ออัจฉริยะ (อ.อัมรินทร์ ดีมะการ) ฮิต: 1536
ทีมวิจัยด้านการประยุกต์ไอที (ผศ.ดร.สุนทร วิทูสุรพจน์) ฮิต: 2087
ทีมวิจัย Solid and Hazardous Waste Management Research (ผศ.ดร.จรีรัตน์ สกุลรัตน์) ฮิต: 1368
ทีมวิจัยระบบอัจฉริยะ (ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร) ฮิต: 1441