เครือข่ายวิจัยที่ดำเนินการในปัจจุบัน

ศูนย์ความเป็นเลิศ/ ศูนย์วิจัย/ สถานวิจัยคณะวิศวฯ

 

 
 เครือข่ายวิจัย

 ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม

เว็ปไซด์

 ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านโลหะและวิศวกรรมวัสดุ
(ผศ.ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุรี)
1 ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2567  COE 4
 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงาน ระยะที่ 3
(รศ.ดร.กฤช สมนึก)
 1 มิ.ย. 2561 - 31 พ.ค. 2566  RC ETCR
 ศูนย์วิจัยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ
(ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร)
 1 มิ.ย.2561 - 31 พ.ค.2566

auto


สถานวิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพ
(รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล)

26 ก.ค.2560- 25 ก.ค. 2565  

 

ทีมวิจัย/ ทีมนวัตกรรมคณะวิศวฯ

 

เครือข่ายวิจัย ระยะเวลาดำเนินการวิจัย
ทีมวิจัยวิศวกรรมอุณหภาพ-ของไหล (ปีที่ 3)
(ผศ.ดร.ชยุต นันทดุสิต)
 มิ.ย.2560 - พ.ค.2561
ทีมวิจัย Sustainable Energy and Smart Grid (ปีที่ 1)
(รศ.ดร.กุสุมาลย์ เฉลิมยานนท์)
 เม.ย.2560 - เม.ย.2561
ทีมวิจัยกลุ่มวิจัยการจัดการมูลฝอยชุมชนสีเขียว (ปีที่ 2)
(ผศ.ดร.จรีรัตน์ สกุลรัตน์)
 พ.ค.2562 - เม.ย.2563

ทีมนวัตกรรมลูกพระบิดา (ปีที่ 2)
(รศ.ดร.เจริญยุทธ เดชวายุกุล/ ผศ.ดร.วชรินทร์ แก้วอภิชัย)

1 พ.ย. 2561 -  30 พ.ย.2564