การสนับสนุนและการทำสัญญาจ้าง/สวัสดิการของผู้ช่วยวิจัยและเจ้าหน้าที่สนับสนุน (เต็มเวลา) ที่สังกัดเครือข่ายวิจัย และการจ้างผู้ช่วยวิจัย (เต็มเวลา) ที่อยู่ภายใต้โครงการวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์  เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความมั่นคงด้านการวิจัย
รวมถึงสวัสดิการของผู้ช่วยวิจัย (เต็มเวลา) และเจ้าหน้าที่สนับสนุน (เต็มเวลา) ที่สังกัดเครือข่ายวิจัย
(สาขาความเป็นเลิศ  ศูนย์ความเป็นเลิศ ศูนย์วิจัย และสถานวิจัย
ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินกองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์)  
และสำหรับการจ้างผู้ช่วยวิจัย (เต็มเวลา) ที่สังกัดโครงการวิจัย
(ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินโครงการวิจัย) โดยมีรายละเอียดประกาศทุน
และแบบฟอร์มสัญญาจ้าง ดังนี้

 order rule ประกาศคณะฯ ว่าด้วยเรื่องการสนับสนุน/การทำสัญญาจ้าง/สวัสดิการของผู้ช่วยวิจัยและเจ้าหน้าที่เครือข่ายวิจัย (เต็มเวลา) 
 form pic แบบฟอร์มสัญญาจ้างเป็นพนักงานเงินกองทุนวิจัยคณะฯ