โครงสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม

 โครงสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม

thanit

รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์
Assoc.Prof.Dr.Tanit Chalermyanon
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
Tel. 074 - 28-7013 Fax. 074-558-836
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

sumate ce

 รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์
Assc.Prof.Dr.Sumate Chaiprapat
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
Tel. 074 - 28-7013 Fax. 074-558-836
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tu12

นางสาวแสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
Miss Seangjan Pinkanjanarat
หัวหน้างานวิจัยและนวัตกรรม
นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ

Tel. 074 - 28-2000 ต่อ 749950 Fax. 074-459-394
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 งานโครงสราง