ข่าว/ประชาสัมพันธ์

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยด้านยางพารา ประจำปีงบประมาณ 2562 ฮิต: 396
คณะวิศวฯ ประชุมหารือด้านการวิจัยร่วมกับคณะผู้บริหารบริษัท SCG และศึกษาดูงาน ณ SCG Open Innovation Center ฮิต: 516
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในพิธีเปิด NETH-PSU Research Collaboration 2018 ฮิต: 499
ขอเชิญประชุมหารือการทำวิจัยร่วมกันด้าน UAV / Image Processing /งานวิจัยอื่นๆ ระหว่างคณะวิศวฯ กับ สวพ.ทร. ฮิต: 680
ขอเชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ : การขอรับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ และทุนพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ สกว. ฮิต: 435
ขอเชิญนักวิจัยจัดส่งผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 ฮิต: 392
ด่วน!! ขอเชิญนักวิจัยร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ "ทำงานวิจัยกับภาคอุตสาหกรรมอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ" ฮิต: 415
ประชุมหารือการขอรับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ และทุนพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัย ของอาจารย์รุ่นใหม่ ฮิต: 506
คณะวิศวฯ ร่วมหารือเพื่อหาแนวทางการร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างคณะทรัพยากรธรรมชาติ ฮิต: 676
ฐานข้อมูลคณะวิศว ฮิต: 265