แผน/ผลตัวชี้้วัด KPIs หน่วยบริหารงานวิจัยฯ

ประจำปี    แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 
 2557   แผนตัวชี้วัด KPIs  ผลตัวชี้วัด KPIs
 2558   แผนตัวชี้วัด KPIs  ผลตัวชี้วัด KPIs
 2559   แผนตัวชี้วัด KPIs  ผลตัวชี้วัด KPIs
2560 แผนตัวชี้วัด KPIs ผลตัวชี้วัด KPIs