คณะกรรมการยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัย

รายนามคณะกรรมการยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัย ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

thanit

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

sumate ce

รองศาสตราจาร์ ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ประธานคณะกรรมการ

jarongpun

รองศาสตราจารย์ ดร.จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา

รองประธานคณะกรรมการ

suraphol1

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล อารีย์กุล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

sutera1

รองศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

sunchai

รองศาสตราจารย์ ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

seangsuree

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ

หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

suchart2

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ลิ่มกตัญญู

กรรมการ

sinchai1

รองศาสตราจารย์ ดร.สินชัย กมลภิวงศ์

กรรมการ

angoon

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องุ่น สังขพงศ์

กรรมการ

kittikun

ดร.กิตติคุณ ทองพูล

กรรมการ

racha

ดร.ระชา เดชชาญชัยวงศ์

กรรมการ

 phongpat

ดร.พงศ์พัฒน์ สนทะมิโน

กรรมการ

 pattanawadee

นางสาวพัฒนาวดี ศิวติณฑุโก

 กรรมการ

 tu12

นางสาวแสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์

เลขานุการ

 rung

นางณัฐธยาน์ แก้วพิบูลย์

ผู้ช่วยเลขานุการ

 ju

นางสาวกนกวรรณ ศรีวิรัตน์

ผู้ช่วยเลขานุการ