ปฏิทินทุนวิจัย

หมายเหตุ : หมายเลขในตารางสีเหลือง แสดงกำหนดวันที่หมดเขตรับสมัครทุน

(นักวิจัยควรส่งข้อเสนอโครงการก่อนหมดเขตล่วงหน้า 7 วัน เพื่อดำเนินการส่งให้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด)

 

แหล่งทุน เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ทุนงบประมาณแผ่นดิน                        
ทุนวิจัยจากเงินรายได้ ม.อ.                         
ทุนวิจัยเพื่อนวัตกรรมอาหาร     8                  
ทุนวิจัยจากเงินรายได้คณะวิศวฯ ม.อ.
                       
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)                        
 ทุนฝ่ายวิชาการ                        
Natural Products for Drug Discovery       12                
Biodiversity     14                  
ทุนโครงการ Newton Fund : "์Newton Advanced Fellowship"     14                  
ทุนฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ                        
SRI13: ความมั่นคงในพื้นที่ จ.ชายแดนภาคใต้   15                    
ทุนฝ่ายสวัสดิภาพฯ                        
Climate Extreme     30                  
ทุนโครงการ IRN 31                      
   -ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่               15        
   -ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่               8        
   -ทุนเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยของอาจารย์รุ่นกลางในสถาบันอุดมศึกษา (สกว. ร่วมกับ สกอ.)               8        
   -ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.)             31          
   -ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.)             31          
   -ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น                        
   -สมุนไพร ยารักษาโรคและสารเสริมสุขภาพ                        
   -เกษตรยั่งยืน วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปอาหาร                        
 ทุนวิจัยและพัฒนา                        
 ทุนวิจัยเพื่อพัฒนา ท้องถิ่น                        
 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก                        
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)                        
ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF)   26                    
แผนงานพลังงานทดแทนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-จีน     16                  
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)                        
ทุน NSTDA Chair Professor     31                  
โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ                 30      
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)                        
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)                        
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)                        
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)                        

ทุนอื่น ๆ ในประเทศ
      
เงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเรฯเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย                        
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) - สวก.-                        
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)                        
ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                        
ทุนพัฒนาอาจารย์เป็นนักวิจัยอาชีพ (CHE-RES)                        
สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)                        
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย                        
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย                        
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข                        
มูลนิธิชัยพัฒนา                        
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ                        
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย                        
ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์             อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล
ทุนการวิจัยและทุนบ่มเพาะเพื่อพัฒนาธุรกิจ  (ธ.ก.ส.)                        
กรมป่าไม้                        
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ                        
ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา (บริษัทไปรษณีย์ไทย)                        
ทุนอุดหนุนการวิจัย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม                        
ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา/ศึกษา/ทำงาน/สำรวจ (กระทรวงวิทยาศาสตร์)                        
ทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย                        
ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการร่วมมือระหว่างไทย-จีน (NRCT-NSFC)                        
ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการร่วมมือระหว่างไทย-เกาหลี (NRCT-KOSEF)                        
ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการร่วมมือระหว่างไทย-อิสราเอล (NRCT-IASH)                        
ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการร่วมมือระหว่างไทย-เยอรมัน (NRCT-DFG)                        
ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ออสเตรีย (NRCT-FWF)                        
ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS)                        
Grants for the Exchange of Scientists (NRCT-JSPS)                        
JSPS BRIDGE Fellowship Program   26                    
Industry-Academia Partnerships   8                    
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข   28                    
หมายเหตุ ตัวเลขกำกับแต่ละเดือน หมายถึง วันที่ ของเดือนนั้น ๆ