เกณฑ์การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการขอรับทุนบูรณาการ 2563

**เกณฑ์การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการขอรับทุนบูรณาการ 2563

เกณฑ์การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายและอัตราค่าใช้จ่าย เป้าหมายที่ 1 และเป้าหมายที่ 2

เกณฑ์การตั้งงบประมาณเป้าหมายที่ 3 

- การจำแนกวัสดุและครุภัณฑ์

- ตัวอย่าง สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์โดยสภาพ

การนำเสนอของบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม ปี 2563  (จัดทำโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์) 

PSU- Program Base Research (จัดทำโดย สำนักวิจัยและพัฒนา)

คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม  (ฉบับปรับปรุง 2 พ.ค.61) 

ปฏิทินการดำเนินงานแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 (สำนักวิจัยและพัฒนา)

ต้นไม้วิจัย

ประเด็นย่อยวิจัย

**เอกสารที่จะต้องจัดส่งตามที่ ม. กำหนด งบบูรณาการฯ 2563

**แนวทางในการดำเนินการจัดส่งเอกสารและการกรอกข้อมูลการขอทุนงบบูรณาการ 2563