โครงการวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

อุปกรณ์ทดสอบการอัดตัวคายน้ำอัตโนมัติ ฮิต: 1692
ระบบกำจัดแอมโมเนียจากหางน้ำยางสำหรับการผลิตยางสกิมบล๊อก ฮิต: 2563
คุณสมบัติของชั้นหินให้น้ำและคุณภาพน้ำใต้ดินในแอ่งหาดใหญ่บริเวณทะเลสาบสงขลา ฮิต: 1801
การออกแบบคอลัมน์ดูดซับเพื่อบำบัดสาร VOC ในอากาศในอุตสาหกรรมเคลือบผิว ฮิต: 3870
การอบแห้งสาหร่ายเกลียวทองระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ฮิต: 3033
การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะวัสดุผสมเหล็ก – ทังสเตนคาร์ไบด์ ฮิต: 4687
การสังเคราะห์ และศึกษาลักษณะถ่านพรุน และซิลิกอนคาร์ไบด์พรุนจากไม้ยางพารา ฮิต: 2503
การสกัดสารพรีไบโอติกส์จากเมล็ดขนุนและเปลือกตาลโตนดด้วยเครื่องสกัดแบบแบทช์ ฮิต: 2058
การศึกษาเบื้องต้นในกระบวนการกลั่นลำดับส่วนเมทิลเอสเตอร์กรดไขมันปาล์ม ฮิต: 1851
การศึกษาการรุกของน้ำเค็มในชั้นน้ำใต้ดินบริเวณอำเภอหาดใหญ่โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ฮิต: 3343