ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตยุคหน้า

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตยุคหน้า จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาซึ่งเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตยุคหน้าในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนา โดยมุ่งเน้นที่หัวข้อ Next Generation Internet (NGI) และ Voice over IP (VoIP) เพื่อสนับสนุน และเพื่อสร้างเครือข่ายด้านการบริการวิชาการ และพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมเครือข่าย