สาขาความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมเคมี

ในช่วงหลายสิบปีทีผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมเคมีมีประสบการณ์และความพร้อมทั้งในด้านการเรียนการสอนและวิจัย  ภาควิชาฯ มีบุคลากรที่มีคุณภาพ อาจารย์จบการศึกษาในระดับปริญญาเอกร้อยเปอร์เซ็นต์ มีความกระตือรือร้นในการทำวิจัย มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ในประเทศและต่างประเทศ หน่วยงานของทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน และการสนับสนุนทุนวิจัย มีผลงานวิชาการเป็นที่ยอมรับ ดังแสดงจากผลการประเมินของสกว. ที่ภาควิชาได้รับการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับเต็ม 5 มาอย่างสม่ำเสมอ จากจุดแข็งดังกล่าวทำให้ทางภาควิชาฯ ตัดสินใจก่อตั้งโครงการสู่ความเป็นเลิศสาขาวิศวกรรมเคมีขึ้นมา เพื่อนำงบประมาณที่จะได้จากการจัดตั้งสาขาความเป็นเลิศมาช่วยให้การดำเนินงานของภาควิชาฯ มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด และสร้างแรงจูงใจแก่นักศึกษาในการเข้าศึกษาต่อ และเป็นแรงกระตุ้นการทำงานให้กับบุคลากรของภาควิชาฯ ต่อไป อ่านรายละเอียด