ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย ที่มีการพัฒนาบุคลากร องค์ความรู้งานวิจัย เพื่อความเป็นเลิศด้าน Wireiess senser networks ของประเทศไทย อีกทั้งยังส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ระบบค้นแบบด้าน Wireiess senser networks เพื่อนำเทคดนโลยีมาพัฒนาชุมชนและประเทศ และมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรที่สนใจ เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Wireiess senser networks