ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมฟื้นฟู

 ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมฟื้นฟู เป็นความร่วมมือกันในการดำเนินงานด้านการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม โดยร่วมมือนกันดำเนินการสนับสนุนให้เกิดการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมฟื้นฟู และการดำรงชีวิตอย่างเป็นอิสระเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้พิการ อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการถ่ายทอดเทคโนโลยี