สถานวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย

สถานวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย (CNR: Centre for Network Research) เกิดจากการรวมกลุ่มของคณาจารย์ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในปี 2545 เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการเน้นการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ต่อมาในปี 2550 ได้รับการจัดตั้งเป็นสถานวิจัยโดยมหาวิทยาลัย สถานวิจัยแห่งนี้ประกอบไปด้วยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 10 ท่าน รวมถึง นักวิจัย นักศึกษาผู้ช่วยวิจัยทั้งปริญญาตรี ปริญญาโทและเอกกว่า 70 คน ในปี 2551 สถานวิจัยได้รับการสนับสนุนให้เป็นศูนย์วิจัยเฉพาะทาง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  อ่านรายละเอียด