สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำของภาคใต้ มีคณาจารย์และนักวิจัยด้านพลังงานอยู่จำนวนหนึ่ง การรวมตัวของนักวิจัยเหล่านี้จะเป็นกลยุทธ์สำคัญของมหาวิทยาลัยในการเป็นผู้นำด้านนโยบายและการวิจัยด้านพลังงาน เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประเทศตามยุทธศาสตร์ข้างต้นคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นคณะหลักที่มีนักวิจัยสาขาพลังงานและได้ทำการวิจัยเป็นเวลานาน โดยจะเห็นได้จากผลงานวิจัยที่หลากหลายทางด้านพลังงานในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา คณะฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการรวมกลุ่มของนักวิจัยเหล่านี้เพื่อดำเนินการวิจัยในสาขาพลังงานที่มีทิศทางชัดเจน อ่านรายละเอียด