สถานวิจัยความเป็นเลิศวิศวกรรมวัสดุ

สถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ มีแผนการพัฒนาเพื่อให้สามารถส่งเสริมให้มีการดำเนินงานตามหน้าที่หลักของ สนับสนุนและส่งเสริมงานบัณฑิตศึกษาโดยในทางกลับกันนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะเป็นเครื่องมือที่สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย ประสานและเชื่อมโยง การวิจัยกับบัณฑิตศึกษา สู่อุตสาหกรรม สนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยที่เกียวข้องกับบัณฑิตศึกษาดำเนินกิจกรรมสร้างรายได้เพื่อให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ พัฒนาบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ทางด้านวัสดุ อ่านรายละเอียด