สถานวิจัยวิศวกรรมฟื้นฟู

สถานวิจัยวิศวกรรมฟื้นฟู ดำเนินการด้านการวิจัยและพัฒนาต้นแบบอุปกรร์ทางด้านวิศวกรรมฟื้นฟู เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสในการดำเนินชีวิตให้กับผู้พิการ มีการดำเนินการด้านการสำรวจ รวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูลปัญหาหรือความต้องการที่เกี่ยวข้องกับผุ้พิการ เพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนานักวิจัยรวมถึงผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมฟื้นฟู และเพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมฟื้นฟูในระดับชาติและระดับนานาชาติ