หน่วยวิจัยวัสดุนาโนเพื่องานวิศวกรรม : หน่วยวิจัยวัสดุ

หน่วยวิจัยวัสดุนาโนเพื่องานวิศวกรรม : หน่วยวิจัยวัสดุ ประกอบด้วยคณาจารย์ของภาควิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ และคณาจารย์บางส่วนจากภาควิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ร่วมกับกลุ่มงานเทคโนโลยีการแยกระดับนาโนและกลุ่มงานวัสดุและสิ่งประดิษฐ์มัลติฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ และกลุ่มงานระบบนำส่งยาและวิศวกรรมเนื้อเยื่อ คณะเภสัชศาสตร์และทันตแพทย์ มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์ จัดตั้งศูนย์เครือข่ายความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยี มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์ขึ้น โดยเล็งเห็นว่าจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ เทคโนโลยีใหม่ และกระบวนการใหม่ๆที่จะพัฒนาไปสู่การประยุกต์ใช้ต่อไป เพื่อเป็นการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน