หน่วยวิจัยทางด้านเทคโนโลการบดผิว

หน่วยวิจัยทางด้านเทคโนโลการบดผิว เป็นหน่วยวิจัยที่มีภารกิจในการให้บริการวิเคราะห์แผ่นบดผิว ให้คำปรักษาด้านเทคโนโลยีการบดผิว และจัดอบรมสัมมนาให้กับบุคคลากรด้านเทคโนโลยีบดผิว และมีการวิจัยทางด้านการผลิตและทดสอบแผ่นบดผิว  และการศึกษาปัจจัยของกระบวนการบดผิว