หน่วยวิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ

หน่วยวิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข้งในเชิงวิชาการและการวิจัย เพื่อนำไปสุ่การวิจัยในเชิงพาณิชย์ และก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิก์ไดรฟ์ อ่านรายละเอียด