หน่วยวิจัยเทคโนโลยีสีเขียว

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีสีเขียว ลักษณะงานวิจัย เป็นการวิจัยในสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์ และอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นหลัก โดยจะเน้นเรื่องการบำบัดของเสียทั้งด้านน้ำเสีย ขยะมูลฝอย อากาศ และ การปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาด โดยมองทั้งการนำกลับมาใช้ใหม่ การลดการใช้พลังงาน และการเพิ่มมูลค่าของเสีย โดยจะเน้นทั้งการวิจัยเชิงลึกและการมองแบบครบวงจร โดยมีเป้าหมายที่จะนำผลงานวิจัยที่ได้ไปใช้เพื่อการเพิ่มผลผลิต และนำไปสู่ความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ดี อ่านรายละเอียด