หน่วยวิจัยการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ

หน่วยวิจัยการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ ดำเนินงานโดยคณาจารย์และนักวิจัยประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัจจุบันได้ดำเนินการเป็นปีที่ 5 นับตั้งแต่การได้อนุมัติจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยพัฒนาการดำเนินงานมาจาก กลุ่มวิจัยการพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ยางพาราและยางพารา มีนักวิจัย 8 ท่าน และผู้ช่วยวิจัย 10 ท่าน เป็นหน่วยงานให้บริการด้านการเพิ่มผลผลิต ด้วยการให้คำปรึกษา และการวิจัย เพื่อพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะภาคใต้ อ่านรายละเอียด