หน่วยวิจัยเทคโนโลยีการบำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม
 

การวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และการวิจัยประยุกต์เพื่อใช้ความรู้ เทคนิค เทคโนโลยี ที่มีอยู่ในการจัดการ Hazardous Pollutant ทั้งในดิน น้ำ อากาศ ทิศทางการวิจัยของ ทีมวิจัย จำแนกตามเทคโนโลยี หรือวิธีการใช้ เช่น Adsorption/absorption,
Filtration, Oxidation and Bio-remediation, Model prediction and Simulation และ Environmental Aerosol อ่านรายละเอียด