หน่วยวิจัยสมาร์ท-เมคาทรอนิกส์

หน่วยวิจัยสมาร์ทเมคาทรอนิกส์ ทำวิจัยด้านการออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างฉลาด (smart structure) ซึ่งเป็นการนำวัสดุฉลาด เช่น วัสดุเพียโซอิเล็กทริก (piezoelectric material) โลหะผสมจำรูป (shape memory alloy) ของไหลแมกนีโทสตริกทริกทิฟ (magnetostrictive fluid) และ อื่นๆ มาประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมต่างๆ อีกทั้งยังทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบเมคาทรอนิกส์อื่นๆ อีก เช่น self-reconfiguration robot, การจำลองแบบและสถานการณ์ (modeling & simulation) อ่านรายละเอียด