ห้องปฏิบัติการวิจัยร่วมเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย

ห้องปฏิบัติการวิจัยร่วมเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย เพื่อการดำเนินการวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในด้านเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย เช่น การออกแบบและพัมนาเซ็นเซอร์โหนด การออกแบบและพัฒนาแหล่งจ่ายพลังงาน การออกแบบและพัฒนาระบบ ซอฟต์แวร์ของ wrieless sensor networks และการจัดอบรมสัมมนาในหัวข้อ wrieless sensor networks ให้แก่นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาในภาคใต้