ทีมวิจัยวิศวกรรมอุณหภาพ-ของไหล

ทีมวิจัยวิศวกรรมอุณหภาพ-ของไหล เป็นทีมวิจัยที่มุ่งเน้นศึกษาปรากฎการณ์ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทาง การถ่ายเทความร้อน และกลศาสตร์ของไหล เพื่อมาประยุกต์ใช้พัฒนาหรือปรับปรุงอุปกรณ์และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรมการไหลและการถ่ายเทความร้อนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และลดการใช้พลังงาน นอกจากนี้ทางทีมวิจัยยังมุงเน้นถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษาและนักวิจัยที่สนใจ ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง