ทีมวิจัย Information engineering for Andaman Region

ทีมวิจัย Information engineering for Andaman Region มุ่งเน้นการวิจัยประยุกต์ทางด้านวิศวกรรมสารสนเทศและระบบเครือข่ายเพื่อชุมชนในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน ในเรื่อง การจัดการประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, การจัดการปัญหากรณีเหตุการณ์ภัยพิบัติ และการวิจัยวิศวกรรมข้อมูลองค์ความรู้ อีกทั้งยังทำการวิจัยพื้นฐานด้านทฤษฎีคณิตศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อนำไปใช้ในงานวิจัยประยุกต์ข้างต้น รวมทั้งการบูรณาการงานวิจัย เพื่อสรรสร้างระบบการจัดการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์สารสนเทศและระบบเครือข่ายทดแทนระบบจากต่างประเทศที่มีราคาแพง