ทีมวิจัย Instrumentation and Control

ทีมวิจัย Instrumentation and Control ลักาณะงานของทีมวิจัย เน้นการประยุกต์หลักการด้านวิศวกรรมไฟฟ้ามาศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือวัด และระบบควบคุม ศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านเครื่องมือวัด และระบบควบคุม สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมภายในประเทศอย่างยั่งยืน รวมทั้งพัฒนาวงจร และส่วนประกอบาคัญของเครื่องมือวัด และระบบควบคุม