ทีมวิจัย Ergonomics and Safety Technology
 

ทีมวิจัย Ergonomics and Safety Technology ลักษณะงานวิจัยของทีมวิจัย มุ่งเน้นงานวิจัยด้านการยศาสตร์ การออกแบบอุปกรณ์ การปรับปรุงการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิต พฤติกรรมและความรู้ ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม