ทีมวิจัย STRuctural Engineering and Applied Mechanics 

 

ทีมวิจัย STRuctural Engineering and Applied Mechanics  เป็นการศึกษาการพัฒนาแบบจำลองเชิงกายภาพและตัวเลขในการศึกษาปัญหาในทางวิศวกรรมโครงสร้างและกลศาสตร์ เช่น ผลของการเสริมกำลังด้วยัสดุพอลิเมอร์เสริมเส้นใยต่อพฤติกรรมการตอบสนองทางพลศาสตร์ของสะพานเหล็กชนิด Stell Girder เป็นต้น