ทีมวิจัยระบบอัจฉริยะ 

 

ทีมวิจัยระบบอัจฉริยะ เน้นการวิจัยและพัมนาพื้นฐานด้าน Signal Processing, Robotic, Machine vission, Artificail Intelligence, Embedded Systems, Parallel and Distributed Systems. เป็นการวิจัยประยุกต์โดยนำงานวิจัยที่คิดค้นและพัฒนามาใช้ในการออกแบบระบบอัจฉริยะ เช่น รถอัจแรยะ ระบบความปลอดภัย และหุ่นยนต์ อ่านรายละเอียด