ทีมวิจัย Solid and Hazardous Waste Management Research 
 

ทีมวิจัย Solid and Hazardous Waste Management Research เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการมูลฝอยและกากของเสียอันตรายแบบบุรณาการสำหรับประเทศไทย โดยมุ่งเน้าศึกษาการลดการเกิดหรือป้องกันการเกิดมูลฝอยและกากของเสียอันตรายที่แหล่งกำเนิด การใช้ซ้ำและการนำกลับมาใช้ใหม่ การบำบัดทางกายภาพ การบำบัดโดยใช้ความร้อน การบำบัดทางชีวภาพ การฝังกลบ กลไกพัฒนาที่สะอาด และวัฏจักรชีวิต เพื่อการจัดการปัญหามูลฝอยและกากของเสียอันตรายของประเทศไทยอย่างยั่งยืน