ทีมวิจัยด้านการประยุกต์ไอที 
 

ทีมวิจัยด้านการประยุกต์ไอที เน้นการวิจัยประยุกต์ทางวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้าน การประมวลผลสารสนเทศ การสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ และการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการบูรณาการงานวิจัย เพื่อสรรสร้างนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทดแทนผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพง