ทีมวิจัยวิศวกรรมศาสตร์ศึกษา

ทีมวิจัยวิศวกรรมศาสตร์ศึกษา เน้นการศึกษาและพัฒนาการวิจัย และวิชาการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในด้านต่างๆ โดยมีทิศทางการวิจัยเน้นการวิจัยด้านการเรียนการสอนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มีความประสงค์จะให้ดำเนินการ เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับประเด็นปัญหาเรื่องการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์  อ่านรายละเอียด