ทีมวิจัย Business Logistics and Supply Chain Management

ทีมวิจัย Business Logistics and Supply Chain Management เน้นการศึกษาและการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ที่มีประโยชน์ต่อการนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจในปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดการ Logistics and Supply Chain ของหน่วยงานภาคเอกชนและหน่วยงานราชการ และเป็นการศึกษาลักษณะการประยุกต์ใช้แนวคิด Logistics and Supply Chain ในการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อนำไปสู่การควบคุมและปรับปรุงในธุรกิจและเอกชน