ทีมวิจัย High-Performance Embedded Systems and Applications

งานประยุกต์ทางด้านสมองกลฝังตัว (Embedded Systems) มีความซับซ้อนมากขึ้น ต้องการความเร็วสูงเพื่อให้สามารถประมวลผลได้ทันเวลา ในขณะเดียวกันระบบต้องประหยัดพลังงาน และอาจจะต้องมีขนาดเล็ก ความท้าทายดังกล่าวเป็นโจทย์ที่ทีมวิจัยต้องออกแบบระบบให้เหมาะสมที่สุดสำหรับงานประยุกต์เฉพาะด้าน อ่านรายละเอียด