ทีมวิจัยเทคโนโลยีและการจัดการทรัพยากรน้ำ และก๊าซเรือนกระจก
Water Resource Management and Technology Reserach Team

กลุ่มวิจัยกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีและการจัดการทรัพยากรน้ำ (Water Resource Management and Technology Research Group) จัดตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม 2550 ภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลักษณะงานวิจัยของทีมวิจัยเป็นการสำรวจ ตรวจวิเคราะห์ เพื่อประเมินปริมาณสารมลพิษในแหล่งน้ำ  ซึ่งครอบคลุมถึงแหล่งน้ำจืดและน้ำทะเล  รวมถึงการหาวิธีการและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการและควบคุมมลพิษน้ำ  การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำและแหล่งน้ำ  ผลกระทบของคุณภาพน้ำต่อการอุปโภคและบริโภค อนามัยสิ่งแวดล้อมด้านน้ำ  การจัดการแหล่งน้ำเพื่อการท่องเที่ยวและการพัฒนาที่ยั่งยืน

อ่านรายละเอียด