ทีมวิจัยเทคโนโลยีไม้ยางพาราและการจัดการ

ทีมวิจัยเทคโนโลยีไม้ยางพาราและการจัดการ ลักาณะงานของทีมวิจัย เน้นการเพิ่มคุณค่าของวัสดุเหลือใช้ของอุตสาหกรรมท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมยางพาราซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักอย่างหนึ่งของภาคใต้ ซึ่งงนับเป็นแนวทางของทีมวิจัยเทคโนโลยีไม้ยางพาราและการจัดการ ตัวอย่างงานวิจัย เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพการอบไม้ยางพารา การอบไม้ยางพาราด้วยคลื่นไมโครเวฟและลมร้อน การใช้น้ำส้มควันไม้เพื่อรักษาสภาพไม้ยางพารา การสร้างผลิตภัณฑ์ไม้พลาสติกซึ่งมีส่วนของขี้เลื่อยไม้ยางพาราเป็นส่วนผสม ผลิตภัณฑ์ยางปูพื้นซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทั้งส่วนของยางพาราและไม้พลาสติกจากขี้เลื่อยไม้ โดยองค์ความรู้ที่ได้ทั้งทางด้านเทคนิคและการจัดการามารถนำไปก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรณ์ที่เกี่ยวข้องได้